Štatút propagačnej sút'aže „MOJE FUSAKLE"

Štatút propagačnej súťaže „MOJE FUSAKLE“ (dalej len ako „Súťaž“) stanovuje pravidlá Súťaže, všeobecné podmienky pre účast‘ v Súťaži, práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá pre určenie vít’azov Súťaže. Štatút Sút’aže v plnom znení bude k dispozícii na internetovej stránke www.mojefusakle.sk (ďalej spoločne len ako „Stránka“). Tento štatút môže byt‘ zmenený jedine formou písomných dodatkov k tomuto štatútu alebo formou zverejnenia nového znenia štatútu, ktorý v plnom rozsahu nahradí staré znenie štatútu.

I.

Úvodné ustanovenia, cieľ Sút’aže

 1. Cieľom Sút’aže je reklama a podpora predaja výrobkov značky FUSAKLE.
 2. Sút’až sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.
 3. Sút’aže sa môžu zúčastniť fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky (ďalej len ako „Účastník Súťaže„).
 4. Každý účastník sa môže Súťaže zúčastnit‘ v súlade s článkom III nižšie

II.

Vyhlasovateľ sút’aže

 1. Vyhlasovateľom Sút’aže je spoločnost‘ Eric SK, s. r. o., Drobného 27, 841 01 Bratislava, IČO: 45589089, DIČ: 2023057190 (ďalej len ako „Vyhlasovateľ).

III.

Pravidlá a termín Sút’aže

 1. Podmienkou účasti v Súťaži je:
  a) Vyplnenie registračného súťažného formuláru na Stránke s uvedením emailovej adresy, mena a priezviska Účastníka Sút’aže,
  b) Umiestnenie, resp. uploadovanie návrhu dizajnu na tému Vianoce 2022 (ďalej len ako „Návrh motívu“) navrhnutého Účastníkom Sút’aže, ktorý by bolo možné použit‘ ako motív na výrobky — svetre,ponožky, čiapky, šály a iné textilné výrobky a to počas termínu Sút’aže, pričom Súťaž bude prebiehat‘ v čase od 1. 12. 2021 až do 30. 1. 2022 (ďalej len ako „Termín Sút’aže“).
 2. Sút’až, resp. Termín Sút’aže bude rozvrhnutý podl’a nasledovného harmonogramu:
  1.
  Zber Návrhov motívov: 1. 12. 2021 – 15. 1. 2022
  2. Hlasovanie za Návrhy motívov: 1. 12. 2021 – 23. 1. 2022
  3. Výhlásenie víťazov Súťaže: 30. 1. 2022
 3. Splnenie podmienok uvedených v tomto štatúte oprávňuje Účastníka Súťaže k zaradeniu do vyhodnotenia Súťaže podľa článku IV, odsek 1 tohto štatútu.
 4. Do vyhodnotenia Súťaže, v ktorom budú určení vít’azi Súťaže budú zaradení len tí účasníci Sút’aže, ktorí splnia podmienky uvedené v odseku 1 tohto článku štatútu.
 5. Účasťou v Sút’aži spôsobom uvedeným v tomto štatúte dáva Účastník Súťaže v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) Vyhlasovateľovi Súťaže súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poskytnutých dobrovoľne pre túto Súťaž, a to nasledovných osobných údajov: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a emailová adresa za účelom možnosti preverenia platnej účasti v Sút’aži, informovania o priebehu Sút’aže a odvzdania výhry. Vyhlasovateľ ako Prevádzkovatel‘ za účelom realizácie Súťaže poskytne osobné údaje Účastníka Sút’aže sprostredkovatel’ovi spoločnosti Eric SK, s. r. o., Drobného 27, 841 01 Bratislava, IČO: 45589089, DIČ: 2023057190. Účasťou v súťaži spôsobom uvedeným v tomto štatúte dáva účastník Súťaže Vyhlasovateĺovi Sút’aže súhlas na zverejnenie svojho mena a priezviska na Stránke, na sociálnych sieťach Vyhlasovateľa (Facebook a Instagram), na produktoch, ktoré Vyhlasovateľ vyrobí na základe víťazných Graficky spracovaných Návrhov motívov a zaradí do predaja, ako aj na etiketách a obaloch týchto produktov. Poskytovat‘ osobné údaje bude iba v prípade, ak mu to vyplýva z osobitných zákonov napr. daňový úrad, Slovenská obchodná inšpekcia a pod. Súhlas je možné kedykoľvek odvolat‘ inak platnost‘ súhlasu uplynie 6 mesiacov odo dňa ukončenia Súťaže a u víťazov súhlas uplynie po vypredaní všetkých produktov, na ktorých sú ich osobné údaje. Účastník Súťaže ako dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. Účastník súťaže ako dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle § 28 zákna ochrane osobných údajov, a že mu boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 uvedeného zákona.
 6. Vyhlasovatel’ Súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto Súťaže, vrátane obdobia jej trvania, t.j. Sút’až skrátiť alebo predĺžiť, ako aj Súťaž ukončiť pred Termínom Sút’aže. Vyhlasovateľ Súťaže si zároveň vyhradzuje právo posúdiť regulárnost‘ účasti jednotlivých Účastníkov Súťaže v Sút’aži, ako aj právo vylúčiť Účastníka Sút’aže zo Súťaže v pripade, ak vznikne podozrenie z akéhokoľvek manipulovania alebo ovplyvňovania výsledkov Súťaže.
 7. Účasťou v Sút’aži vyjadruje každý účastnik Súťaže svoj súhlas s pravidlami tejto Súťaže uvedenými v tomto štatúte. Štatút Sút’aže je k dispozícii na Stránke (tak ako je definovaná vyššie).
 8. Vecné výhry, ktorých hodnota presahuje sumu 50 €, vrátane DPH sú v časti sumy, ktorá prevyšuje sumu 50 € vrátane DPH predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani z príjmov v aktuálnom znení. Za zdanenie výhry zodpovedá výlučne výherca. Vyhlasovateľ je povinný oznámit‘ výhercovi hodnotu výhry do 30 dní po vyhlásení výsledkov Súťaže. Vyhlasovateľ‘ nehradí účastníkom Sút’aže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s výhrou v Sút’aži.
 9. Výsledky Sút’aže sú konečné, nie je možné namietat‘ neregulárnost‘ jej priebehu a poskytnutia výhier. Účastníci Sút’aže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Vyhlasovatel‘ Sút’aže, a že nie sú oprávnení namiesto výhry požadovat‘ peňažné plnenie. Na výhru (cenu) v Sút’aži nemá účastník právny nárok a výhru nie je možné vymáhat‘ súdnou cestou. Vyhlasovateľ Sút’aže nenesie žiadnu zodpovednost‘ za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.
 10. Vyhlasovateľ Sút’aže nehradí účastníkom Sút’aže náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účast’ou v Sút’aži, resp. v súvislosti s výhrou v Sút’aži.
 11. Vyhlasovateľ nezodpovedá za zásielky nedoručené zavinením poštového prepravcu, doručovatel’a resp. kuriéra, ako ani za stratené či poškodené zásielky.
 12. Tento Štatút je uložený k nahliadnutiu aj u Vyhlasovateľa Súťaže v sídle Vyhlasovatel’a na adrese Eric SK, s. r. o., Drobného 27, 841 01 Bratislava, IČO: 45589089, DIČ: 2023057190

IV.
Vyhodnotenie Sút’aže a vít’azi Sút’aže

 1. Za všetky Návrhy motívov umiestnené Účastníkmi Sút’aže na Stránke budú môcť návštevníci Stránky hlasovať prostredníctvom lajkov (tlačidlo “páči sa mi”) na Stránke, pričom každému Návrhu motívu bude môcť každý odovzdať len jeden (1) hlas, teda lajk. Lajky udelené návštevníkmi stránky majú iba odporúčací charakter a nemajú priamy vplyv na určenie víťazného Návrhu motívu.
 2. Víťazné Návrhy motívov vyberá Vyhlasovateľ súťaže, a to v počte minimálne 3, s prihliadnutím na najvyšší počet pridelených hlasov, a zároveň výrobnú realizovateľnosť Návrhu motívu.
 3. Víťazné Návrhy motívov môže Vyhlasovateľ ako ideový podklad pre vytvorenie novej kolekcie textilných výrobkov.
 4. Autori víťazných návrhov budú odmenení ponožkami značky Fusakle, a to konkrétne kompletnou 10 pármi ponožiek z kolekcie Zima 2022 a 1ks vianočný sveter podľa vlastného výberu vrátane realizovaných Návrhov motívov. Odovzdanie odmeny autorom víťazných návrhov je viazané na čas realizácie víťazných Návrhov motívov a zimnej kolekcie textilu značky Fusakle, t.j. 4. kvartál 2022.
 5. Návštevníci Stránky sa môžu po udelení hlasu vybranému Návrhu motívu zúčastniť žrebovania o minimálne 3 realizované víťazné Návrhy motívov (ďalej len “Žrebovanie”), t.j. 3 páry ponožiek realizovaných na základe víťazných Návrhov motívov. Účasťou v Žrebovaní návštevník Stránky súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre účely Súťaže.
 6. Vyhlasovateľ žrebuje a vyhlasuje 5 víťazov Žrebovania v deň vyhlásenia výsledkov Súťaže. Odovzdanie cien výhercom Žrebovania je viazané na čas realizácie víťazných Návrhov motívov, t.j. 4. kvartál 2022.

V.

Záverečné ustanovenia

 1. V prípade rozporu tohto štatútu Súťaže s propagačnými materiálmi (napr. letákmi) týkajúcimi sa Sút’aže, resp. v prípade iných nejasností, sa budú aplikovat‘ príslušné ustanovenia tohto štatútu Súťaže. Znenie tohto štatútu Sút’aže uverejneného na Stránke má prednost‘.
 2. Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 3 ods. 5 zákona Č.17112005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je hazardnou hrou. Súťaž ani tento štatút nie sú verejných návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, ani verejným prísľubom v zmysle § 850 a nasl. zákona č. 4011964 Zb. Občianskeho zákonníka.
 3. Tento štatút nadobúda platnost‘ a účinnosť dňom jeho podpisu Vyhlasovateľom Súťaže.

 

 

V Bratislave 1. 12. 2021